Alternativ 1: Denon AVR 3806 + effektforsterkere, f.eks rotel 99x 3x 200w evt + rotel 2 x 200w bak-

Alternativ2: Pioneer ax 10 i-s alene

synspunkt?