Ligger i dag i samme kategori.

Foreslår at dette splittes opp i to:
1) Kabel-tv
2) Digitalt bakkenett / RiksTV