Tube sound - Wikipedia, the free encyclopedia
Electronic amplifier - Wikipedia, the free encyclopedia